Σάββατο, 30 Ιουνίου 2012

Προκήρυξη θέσεων απασχόλησης 220 ατόμων μέσω προγραμμάτων κοινοφελούς χαρακτήρα στο Ν. Χαλκιδικής

Το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ) στο πλαίσιο της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 2.11809/οικ.6.2792/10-5-2012 Απόφαση Ένταξης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

με την υπ' αριθμ. ΚΟΧ 6.207/1/2012 ανακοίνωση, την πρόσληψη 220 ατόμων, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο της υλοποίησης του....

Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), από την 27η Ιουνίου 2012 έως την 6η Ιουλίου 2012. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότησή φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή (από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 9:00-17:00), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του ΚΜΟΠ στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΚΜΟΠ), Αφροδίτης 3 & Οδυσσέως. Τ.Κ. 54629 Θεσσαλονίκη.


Συμπληρωματικά και για τη διευκόλυνση των υποψηφίων, αιτήσεις θα παραλαμβάνονται στις ακόλουθες διευθύνσεις:

• ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ : ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 50 Τ.Κ. 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ( τηλ. 2371350701)

• ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ: Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 26 Τ.Κ. 63200 ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ ( τηλ. 2373350266)

• ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΡΝΑΙΑ (τηλ. 2372350104)


Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για το πλήρες κείμενο της παρούσας προκήρυξης, μπορείτε να απευθυνθείτε στα γραφεία του Κέντρου Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού στην ανωτέρω διεύθυνση, τηλεφωνικά στο 2310 534322.


Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης

Κατεβάστε την αίτηση (αρχείο word)

Κατεβάστε την αίτηση (αρχείο pdf)

Κατεβάστε τις οδηγίες συμπλήρωσης (αρχείο word)

Δεν υπάρχουν σχόλια: